Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Bảng chuyển đổi đơn vị

Agent
Conventional Unit
Conversion Factor
SI Unit
µg/mL
6.62
µmol/L
Acetoacetic acid
mg/dL
0.098
mmol/L
Acetone
mg/dL
0.172
mmol/L
Alanine
mg/dL
112.2
µmol/L
Albumin
g/dL
10
g/L
Aldosterone
ng/dL
0.0277
nmol/L
Aluminum
ng/mL
0.0371
µmol/L
Aminobutyric acid
mg/dL
97
µmol/L
Amitriptyline
ng/mL
3.61
nmol/L
Ammonia (as NH3)
µg/dL
0.587
µmol/L
Androstenedione
ng/dL
0.0349
nmol/L
Angiotensin I
pg/mL
0.772
pmol/L
Angiotensin II
pg/mL
0.957
pmol/L
Anion gap
mEq/L
1.0
mmol/L
Antidiuretic hormone
pg/mL
0.923
pmol/L
Antithrombin III
mg/dL
10
mg/L
alpha1-Antitrypsin
mg/dL
0.184
µmol/L
Apolipoprotein A
mg/dL
0.01
g/L
Apolipoprotein B
mg/dL
0.01
g/L
Arginine
mg/dL
57.4
µmol/L
Asparagine
mg/dL
75.7
µmol/L
mEq/L
1.0
mmol/L
Bilirubin
mg/dL
17.1
µmol/L
Bromide
mg/dL
0.125
mmol/L
ng/mL
0.333
nmol/L
C1 esterase inhibitor
mg/dL
10
mg/L
C3 complement
mg/mL
0.01
g/L
C4 complement
mg/mL
0.01
g/L
Calcitonin
pg/mL
1.0
ng/L
Calcium
mg/dL
0.25
mmol/L

mEq/L
0.50
mmol/L
Carbon dioxide
mEq/L
1.0
mmoI/L
Carotene
µg/dL
0.0186
µmol/L
Ceruloplasmin
mg/dL
10
mg/L
Chloride
mEq/L
1.0
mmol/L
Cholesterol
mg/dL
0.0259
mmol/L
Citrate
mg/dL
52.05
µmol/L
Copper
µg/dL
0.157
µmoI/L
Coproporphyrins (urine)
µg/24 hr
1.527
nmol/d
Corticotropin (ACTH)
pg/mL
0.22
pmol/L
Cortisol
µg/dL
27.59
nmol/L
Cotinine
ng/mL
5.68
nmol/L
Creatine
mg/dL
76.26
µmol/L
Creatinine
mg/dL
88.4
µmol/L
Creatinine clearance
mL/min
0.0167
mL/s
Cyanide
mg/L
23.24
µmol/L
ng/mL
3.47
nmol/L
Desipramine
ng/mL
3.75
nmol/L
Diazepam
µg/mL
3.512
µmol/L
Digoxin
ng/mL
1.281
nmol/L
pg/mL
5.46
pmol/L
Estradiol
pg/mL
3.671
pmol/L
Estriol
ng/mL
3.467
nmol/L
Estrone
ng/dL
37
pmoI/L
Ethanol (ethyl alcohol)
mg/dL
0.217
mmol/L
Ethylene glycol
mg/L
16.11
µmol/L
ng/mL
2.247
pmol/L
alpha -Fetoprotein
ng/mL
1.0
µg/L
Fibrinogen
mg/dL
0.0294
µmol/L
Fluoride
µg/mL
52.6
µmol/L
Folate
ng/mL
2.266
nmol/L
Follicle-stimulating hormone
mIU/mL
1.0
IU/L
Fructose
mg/dL
55.5
µmol/L
mg/dL
55.506
µmol/L
Glucagon
pg/mL
1.0
ng/L
Glucose
mg/dL
0.0555
mmol/L
Glutamine
mg/dL
68.42
µmol/L
Glycated hemoglobin (glycosylated
hemoglobin A
1, A1C)
% of total
hemoglobin
0.01
Proportion of total
hemoglobin
Glycerol (free)
mg/dL
108.59
µmol/L
Glycine
mg/dL
133.3
µmol/L
mg/dL
0.10
µmol/L
Hematocrit
%
0.01
Proportion
of 1.0
Hemoglobin (whole blood)
Mass concentration
g/dL
10.0
g/L
High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C)
mg/dL
0.0259
mmol/L
Histidine
mg/dL
64.45
µmol/L
Homocysteine (total)
mg/L
7.397
µmol/L
Human chorionic gonadotropin (HCG)
mlU/mL
1.0
IU/L
Hydroxybutyric acid
mg/dL
96.05
µmol/L
Hydroxyproline
mg/dL
76.3
µmol/L
Immunoglobulin A (IgA)
mg/dL
0.01
g/L
Immunoglobulin D (IgD)
mg/dL
10
mg/L
Immunoglobulin E (IgE)
mg/dL
10
mg/L
Immunoglobulin G (IgG)
mg/dL
0.01
g/L
Immunoglobulin M (IgM)
mg/dL
0.01
g/L
Insulin
µIU/mL
6.945
pmol/L
Iron, total
µg/dL
0.179
µmol/L
Iron binding capacity, total
µg/dL
0.179
µmol/L
lsoleucine
mg/dL
76.24
µmol/L
lsopropanol
mg/L
0.0166
mmol/L
Lactate (lactic acid)
mg/dL
0.111
mmol/L
Lactate dehydrogenase
isoenzymes (LD
1-LD5)
%
0.01
Proportion of 1.0
Lead
µg/dL
0.0483
µmol/L
Leucine
mg/dL
76.237
µmol/L
Lipids (total)
mg/dL
0.01
g/L
Lipoprotein (a)
mg/dL
0.0357
µmol/L
Lithium
mEq/L
1.0
mmol/L
Low-density lipoprotein
cholesterol (LDL-C)
mg/dL
0.0259
mmol/L
Lysine
mg/dL
68.5
µmol/L
mg/dL
0.411
mmol/L

mEq/L
0.50
mmol/L
Manganese
ng/mL
18.2
nmol/L
Methanol
mg/L
0.0312
mmol/L
Methionine
mg/dL
67.02
µmol/L
Myoglobin
µg/L
0.0571
nmol/L
mg/L
6.164
µmol/L
Nitrogen, nonprotein
mg/dL
0.714
mmol/L
Norepinephrine
pg/mL
0.00591
nmol/L
mg/dL
75.67
µmol/L
Osteocalcin
µg/L
0.171
nmol/L
Oxalate
mg/L
11.1
µmol/L
Parathyroid hormone
pg/mL
1.0
ng/L
Phenobarbital
mg/L
4.31
µmol/L
Phenylalanine
mg/dL
60.54
µmol/L
Phenytoin
µg/mL
3.96
µmoI/L
Phosphorus
mg/dL
0.323
mmol/L
Plasminogen
mg/dL
0.113
µmol/L
Plasminogen activator inhibitor
mIU/mL
1.0
IU/L
Platelets (thrombocytes)
x 103/µL
1.0
x 109/L
Potassium
mEq/L
1.0
mmoI/L
Pregnanetriol (urine)
mg/24 h
2.97
µmol/d
Progesterone
ng/mL
3.18
nmol/L
Prolactin
µg/L
43.478
pmol
Proline
mg/dL
86.86
µmol/L
Prostate-specific antigen
ng/mL
1.0
µg/L
Protein, total
g/dL
10.0
g/L
Prothrombin
g/L
13.889
µmol/L
Protoporphyrin, erythrocyte
µg/dL
0.01777
µmol/L
Pyruvate
mg/dL
113.6
µmoI/L
µg/mL
3.08
µmol/L
Red blood cell count
x 106/µL
1.0
x 1012/L
Renin
pg/mL
0.0237
pmol/L
mg/L
0.00724
mmol/L
Serine
mg/dL
95.2
µmol/L
Serotonin (5-hydroxytryptamine)
ng/mL
0.00568
µmol/L
Sodium
mEq/L
1.0
mmol/L
Somatomedin-C (insulinlike growth factor)
ng/mL
0.131
nmol/L (coagulation factor II)
Somatostatin
pg/mL
0.611
pmol/L
ng/dL
0.0347
nmol/L
Theophylline
µg/mL
5.55
µmol/L
Thiocyanate
mg/L
17.2
µmol/L
Threonine
mg/dL
83.95
µmol/L
Thyroglobulin
ng/mL
1.0
µg/L
Thyroxine, free (T4)
ng/dL
12.87
pmol/L
Thyroxine, total (T4)
µg/dL
12.87
nmol/L
Transferrin
mg/dL
0.01
g/L
Triglycerides
mg/dL
0.0113
mmol/L
Triiodothyronine     Free (T3)
pg/dL
0.0154
pmol/L
     Total (T3)
ng/dL
0.0154
nmol/L
Troponin I (cardiac)
ng/mL
1.0
µg/L
Troponin T (cardiac)
ng/mL
1.0
µg/L
Tryptophan
mg/dL
48.97
µmol/L
Tyrosine
mg/dL
55.19
µmol/L
Urea nitrogen
mg/dL
0.357
mmol/L
Uric acid
mg/dL
59.48
µmol/L
mg/dL
85.5
µmol/L
Vasoactive intestinal
polypeptide
pg/mL
1.0
ng/L
Vitamin A (retinol)
µg/dL
0.0349
µmoI/L
Vitamin B6 (pyridoxine)
ng/mL
4.046
nmol/L
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
pg/mL
0.738
pmol/L
Vitamin C (ascorbic acid)
mg/dL
56.78
µmol/L
Vitamin D    1,25-Dihydroxyvitamin D
pg/mL
2.6
pmol/L
    25-Hydroxyvitamin D
ng/mL
2.496
nmol/L
Vitamin E
mg/dL
23.22
µmoI/L
Vitamin K
ng/mL
2.22
nmol/L
µg/mL
3.247
µmol/L
White blood cell count
x 103/µL
1.0
x 109/L
µg/dL
0.153
µmoI/L

2 nhận xét:

  1. v còn đơn vị Ul/mL là s ạ. Có thể chuyển Ul/mL sang ng/mL dc khg ạ

    Trả lờiXóa